PRYWATNOŚĆ

Dane, przekazane opcjonalnie za pomocą poczty elektronicznej lub formularza, są wprowadzane do bazy danych Centrale Scuola Sci zgodnie z ustawą 196/03 o ochronie danych osobowych, wyłącznie dla celów księgowych, podatkowych, administracyjnych oraz handlowych. Dane są przetwarzane, w sposób zautomatyzowany lub inny, przez Centralną Szkołę Narciarstwa, administratora danych, oraz inne podmioty, które Centralna Szkoła Narciarstwa może wyznaczyć do realizacji opisanych celów. Nie są one przedmiotem jakiegokolwiek rozpowszechniania.

Administrator danych:

Centrale Scuola Sci 
Via Plan, 273 - 23030 Livigno
Tel.: +39 0342 996276
Fax: +39 0342 970073
info@scuolascicentrale.com – www.scuolascicentrale.com

Do administratora można zwrócić się w każdej chwili w celu aktualizacji lub usunięcia danych zgodnie z zapisem odpowiedniej ustawy prawnej.

POLITYKA FIRMY GOOGLE

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics używa plików „cookie”, czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia analizy sposobu wykorzystywania strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat wykorzystywania strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) są przesyłane, a następnie przechowywane na serwerze firmy Google w Stanach Zjednoczonych.

Firma Google wykorzystuje te informacje w celu śledzenia i analizy sposobu wykorzystywania strony internetowej, tworzenia raportów aktywności dla operatorów stron oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej, jak i wykorzystywaniem sieci internetowej. Firma Google może również udostępniać te informacje osobom trzecim, jeśli jest do dopuszczalne ustawowo i o ile osoby trzecie będą analizowały te dane na zlecenie firmy Google.

Firma Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, jednak należy pamiętać, że może to uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji danej strony internetowej. Korzystając z obecnej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez firmę Google w sposób i w celach określonych powyżej.
© Copyright 2015 Centrale Scuola Sci – All Rights Reserved.

Własność intelektualna i ograniczenia dotyczące korzystania
Treść i materiały strony internetowej są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, nie komercyjnego. Treści i materiały znajdujące się na stronie internetowej www.scuolascilivigno.com można pobierać lub kopiować tylko dla celów osobistych, nie komercyjnych. Każde inne użycie jest surowo zabronione i będzie karane prawem, o ile nie uzyskano wcześniej pisemnej zgody Centrale Scuola Sci.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA
Centrale Scuola Sci nie ponosi żadnej odpowiedzialności i tym samym nie daje gwarancji na informacje, dane, odniesienia do firm i ewentualne błędy techniczne lub innej natury, które mogą być obecne na stronie internetowej. Tym samym Centrale Scuola Sci zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody jakiejkolwiek natury lub w jakiejkolwiek formie by one nie występowały dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej i/lub wiadomości i informacji na niej zawartych.

Centrale Scuola Sci zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub usunięcia wszelkiego rodzaju informacji i/lub programu zawartego na stronie internetowej w każdej chwili, bez obowiązku poinformowania o tym użytkownika i bez pociągania za sobą żadnej odpowiedzialności.

Znaki towarowe i „logo”, które pojawiają się na stronie internetowej www.scuolascilivigno.com to zastrzeżone lub nie zastrzeżone znaki towarowe będące własnością Centrale Scuola Sci lub osób trzecich, których nie wolno wykorzystywać w celach reklamowych bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego.